Algemene voorwaarden

Scooter huren Lunteren

Artikel 1
Gedurende de tijd, dat huurder over het voertuig beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de scooter verbonden, stalling, bandenreparaties e.d., voor rekening van de huurder.

Eventuele sleepkosten en transportkosten van de scooter en/of bijrijder(s) zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 2
Reparaties aan de scooter zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3
De huurder is aansprakelijk voor schade door verlies van bijgeleverde documenten, zoals kentekenbewijs, verzekeringsbewijs en eventuele grensdocumenten.

Artikel 4
De huurder verklaart bekend te zijn met het feit, dat er met betrekking tot de scooter geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijk genoemde WA verzekeringen. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten.

Artikel 5
De huurder is aansprakelijk voor alle schade welke gedurende de huurtijd aan de scooter met toebehoren mocht worden toegebracht en daaruit voortvloeiende gevolgschade, al dan niet met schuld van de huurder en onverschillig of zulks in of buiten overmacht geschiedt.
U kunt uw eigen risico afkopen voor een bedrag van € 5 per scooter.

Heeft u niet voor deze optie gekozen dan zijn de schadekosten voor rekening van de huurder.

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA-verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.

De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve sancties e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd terzake van, gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en overtredingen.

Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve sancties draagt de huurder in de verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

De bovenstaande voorwaarden in artikel 5 zijn niet van toepassing indien de huurder bewijst dat de, door de verhuurder verschuldigde, bedragen een gevolg zijn van een defect van de scooter, dat reeds aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 6
In geval van schade of verlies, al dan niet ontstaan door schuld van de huurder, opgetreden met betrekking tot de scooter en/of enig daarbij behorend document en/of enige daarbij behorende andere zaak, dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van de hiervoor genoemde kennisgeving, en bij niet opvolgen van de instructies, zal de huurder voor de, door dit verzuim eventueel door de verhuurder, te lijden schade aansprakelijk zijn. Het eigen risico bedraagt 200 euro voor de WA verzekering en de maximale schade aan de scooter bedraagt 800 euro exclusief BTW.

Artikel 7
Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de scooter of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolge van enige schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de scooter met toebehoren of aan derden toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 8
De scooter wordt verhuurd voor een tijdsperiode. Indien de scooter later dan deze gestelde termijn wordt teruggebracht, wordt eenzelfde periode in rekening gebracht aan de huurder. Bij langer gebruik van de scooter dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden.

Artikel 9
Indien de gehuurde scooter niet binnen de afgesproken maximaal verlengde termijn van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag, dat de scooter te laat wordt terug gebracht, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van € 60,00 per dag of €15,00 per uur na de afgesproken inlevertijd.

Artikel 10
Bij annulering van uw reservering minimaal 48 uur voor aanvang huurperiode worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij annuleringen die vallen binnen de gestelde termijn van 48 uur word 25% van het totaalbedrag in rekening gebracht aan de huurder.

Artikel 11
De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst te allen tijde zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien naar zijn oordeel de scooter door de huurder niet op zorgvuldige wijze wordt gebruikt.

Artikel 12
De verhuurder E- scooterverhuur Lunteren is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die zijn ontstaan tijdens het gebruik van de scooter aan de bestuurder, bijrijder of aan derden of aan eigendommen van de huurder of bijrijder.

Waar kunnen wij je mee helpen?

Heb je hulp nodig bij het reserveren van de scooters? Of heb je een andere vraag? Neem even contact op via de onderstaande gegevens.

info@e-scooterverhuurlunteren.nl 06 - 11 26 41 54

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Benieuwd wat de mogelijkheden zijn voor grote groepen of andere tijden? Neem even contact op, dan kunnen we het bespreken.

Neem contact op
patroon